Ettepanekute ja kaebuste esitamise ning lahendamise kord

Tulika Hambaravi OÜ


Ettepanekutega ja kaebustega tegelemise eesmärk on tagasiside kogumine, asutuse teenuste kvaliteedi parandamine ning klientide, nende lähedaste ja seaduslike esindajate ning koostööpartnerite ja külastajate rahulolu tagamine.

Ettepanekute ja kaebuste lahendamine

• Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil asutuse klientidel, nende seaduslikel esindajatel, lähedastel, koostööpartneritel ja külastajatel.

• Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult ning kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi või esindaja nimi, kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue ning tagasiside saamise soov ja viis (posti teel või e-postiga) ning lisatud kontaktandmed.

• Kaebuses võib probleemi kirjeldada vabas vormis.

• Kirjaliku kaebuse või ettepaneku võib saata postiga Tulika 15/17-329, Tallinn 10613 või edastada administraatorile, asutuse juhatajale või spetsialistile.

• Suuliselt võib kaebuse esitada ainult vahetult spetsialistile ning eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.

• Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei menetleta. Kui ettepanek või kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.

• Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes, avaldajale sobival viisil.

• Kirjalikke ettepanekuid ja kaebusi menetleb asutuse juhataja või juhataja poolt määratud isik, kaasates asjasse puutuvaid isikuid.

• Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.


Kaebusi saab esitada:

Tulika Hambaravi OÜ, Tulika tn 15/17-329, Tallinn; e-post: tulikahambaravi@gmail.com, telefon: +372 58 322 322

Eesti Haigekassa Harju osakond, e-post: info@haigekassa.ee , telefon 16363.

Terviseamet, e-post: kesk@terviseamet.ee, telefon: 6943500